ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۵۴ – جمع بندی و نتیجه گیری

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۵۳ – مثال عملی برای ترکیب و تفاضل

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۵۲ – آشنایی با ترکیب و تفاضل اشیاء

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۵۱ – تنظیمات پیشرفته خط دور

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۵۰ – تبدیل شئ به منحنی

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۴۹ – استفاده از قطره چکان برای نمونه رنگ

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۴۸ – دستورات پیشرفته برای رنگ

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۴۷ – کار با پالت رنگ

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۴۶ – ایجاد طیف رنگی

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۴۵ – رنگ کردن اشیاء

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۴۴ – مفهوم Combine و Break Apart

ادامه مطلب
فیلم آموزش کورل دراو
۲۲ تیر ۱۳۹۹

آموزش کورل دراو – قسمت ۴۳ – ساخت گروه اشیاء

0